7 Nights Western Caribbean Cruise
Social Share:
โปรแกรมล่องเรือสำราญ
Cruise Itinerary
Galveston, Texas (Boarding)
Departure time: 4:00 PM
• เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Liberty of The Seas
• ทำการซักซ้อมหนีไฟ Safety Drill ตามกฎมาตรฐานของเรือสำราญ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
• เรือสำราญ Liberty of The Seas ออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล
day at sea (Cruising)
เลือกพักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามอัธยาศัย กิจกรรมส่วนใหญ่บนเรือจะไม่มีค่าใช้จ่าย โดยกิจกรรมบนเรือจะมีตลอดวัน ทุกชั่วโมง ตามตารางของแต่ละวันสามารถเช็คได้จาก “Cruise Compass” ที่จะมีแจกให้ในห้องพัก สำหรับกิจกรรมและบริการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องดิ่มแอลกอฮอล์, บริการเสริมสวย, ร้านอาหารพิเศษ, คาสิโน, อินเตอร์เน็ต, ช้อปปิ้ง, สปา, เลาจ์น, คลับ, มินิบาร์ในห้อง, บริการหรือกิจกรรมพิเศษ เช่น ซิการ์, บิงโก ฯลฯ
Cozumel, Mexico (Docked)
Arrival time: 7:00 AM Departure time: 4:30 PM
• เรือสำราญ Liberty of The Seas จอดเทียบท่า ณ Cozumel, Mexico
• สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่ง (Shore Excursion) กับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ (กรุณากลับถึงเรือก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมงที่เรือออกเดินทาง)
• เรือสำราญ Liberty of The Seas ออกเดินทางสู่ George Town, Grand Cayman
George Town, Grand Cayman (Tendered)
Arrival time: 10:30 AM Departure time: 6:00 PM
• เรือสำราญ Liberty of The Seas จอดเทียบท่า ณ George Town, Grand Cayman
• สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่ง (Shore Excursion) กับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ (กรุณากลับถึงเรือก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมงที่เรือออกเดินทาง)
• เรือสำราญ Liberty of The Seas ออกเดินทางสู่ Falmouth, Jamaica
Falmouth, Jamaica (Docked)
Arrival time: 7:00 AM Departure time: 5:00 PM
• เรือสำราญ Liberty of The Seas จอดเทียบท่า ณ Falmouth, Jamaica
• สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่ง (Shore Excursion) กับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ (กรุณากลับถึงเรือก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมงที่เรือออกเดินทาง)
• เรือสำราญ Liberty of The Seas ออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล
day at sea (Cruising)
เลือกพักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามอัธยาศัย กิจกรรมส่วนใหญ่บนเรือจะไม่มีค่าใช้จ่าย โดยกิจกรรมบนเรือจะมีตลอดวัน ทุกชั่วโมง ตามตารางของแต่ละวันสามารถเช็คได้จาก “Cruise Compass” ที่จะมีแจกให้ในห้องพัก สำหรับกิจกรรมและบริการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องดิ่มแอลกอฮอล์, บริการเสริมสวย, ร้านอาหารพิเศษ, คาสิโน, อินเตอร์เน็ต, ช้อปปิ้ง, สปา, เลาจ์น, คลับ, มินิบาร์ในห้อง, บริการหรือกิจกรรมพิเศษ เช่น ซิการ์, บิงโก ฯลฯ
Galveston, Texas (Disembark)
Arrival time: 6:30 AM
• เรือสำราญ Liberty of The Seas จอดเทียบท่า ณ Galveston, Texas
• เช็คเอ้าท์ลงจากเรือสำราญ Liberty of The Seas
• เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ห้องพักบนเรือสำราญ
Staterooms
RCI-IS
Interior
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
RCI-OS
Ocean View
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง
RCI-BS
Balcony
ห้องพักแบบมีระเบียง
RCI-SS
Suite
ห้องพักแบบห้องสวีท
ราคาแพ็คเกจล่องเรือ
Cruise fare
มิถุนายน 2563
วันเดินทาง ผู้เดินทาง ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีระเบียง ห้องพักแบบห้องสวีท
7-14 มิถุนายน 2563
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
36,000
48,700
51,600
73,300
21-28 มิถุนายน 2563
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
32,800
43,300
56,300
84,800
28 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2563
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
37,100
45,800
53,200
77,300
กรกฎาคม 2563
วันเดินทาง ผู้เดินทาง ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีระเบียง ห้องพักแบบห้องสวีท
5-12 กรกฎาคม 2563
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
36,600
46,400
60,000
71,300
19-26 กรกฎาคม 2563
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
38,400
48,300
54,500
70,300
26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
37,800
43,300
49,600
62,800
สิงหาคม 2563
วันเดินทาง ผู้เดินทาง ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีระเบียง ห้องพักแบบห้องสวีท
2-9 สิงหาคม 2563
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
32,600
36,400
43,400
58,700
16-23 สิงหาคม 2563
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
29,600
31,300
37,600
54,300
23-30 สิงหาคม 2563
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
29,600
33,400
39,300
65,600
30 สิงหาคม - 6 กันยายน 2563
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
28,400
32,400
39,300
59,400
กันยายน 2563
วันเดินทาง ผู้เดินทาง ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีระเบียง ห้องพักแบบห้องสวีท
13-20 กันยายน 2563
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
26,400
31,200
34,400
40,200
20-27 กันยายน 2563
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
26,800
31,300
35,900
48,400
27 กันยายน - 4 ตุลาคม 2563
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
25,500
28,600
35,900
สอบถาม
ตุลาคม 2563
วันเดินทาง ผู้เดินทาง ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีระเบียง ห้องพักแบบห้องสวีท
11-18 ตุลาคม 2563
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
27,000
31,800
36,400
45,500
18-25 ตุลาคม 2563
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
27,000
33,200
39,800
47,200
25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
28,400
35,200
37,200
48,900
พฤศจิกายน 2563
วันเดินทาง ผู้เดินทาง ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีระเบียง ห้องพักแบบห้องสวีท
1-8 พฤศจิกายน 2563
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
26,800
27,300
37,800
48,800
15-22 พฤศจิกายน 2563
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
25,200
25,500
34,300
47,000
ธันวาคม 2563
วันเดินทาง ผู้เดินทาง ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีระเบียง ห้องพักแบบห้องสวีท
13-20 ธันวาคม 2563
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
32,000
24,900
42,000
65,500
เมษายน 2564
วันเดินทาง ผู้เดินทาง ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีระเบียง ห้องพักแบบห้องสวีท
4-11 เมษายน 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
29,400
33,200
40,400
59,100
18-25 เมษายน 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
38,900
42,200
54,900
69,100
พฤษภาคม 2564
วันเดินทาง ผู้เดินทาง ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีระเบียง ห้องพักแบบห้องสวีท
2-9 พฤษภาคม 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
34,400
38,900
42,100
76,300
16-23 พฤษภาคม 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
34,400
38,900
42,100
76,300
23-30 พฤษภาคม 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
36,600
41,100
55,200
78,200
30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
41,700
43,000
62,800
91,300
มิถุนายน 2564
วันเดินทาง ผู้เดินทาง ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีระเบียง ห้องพักแบบห้องสวีท
13-20 มิถุนายน 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
43,600
49,400
62,800
93,900
20-27 มิถุนายน 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
41,400
47,200
60,600
92,300
27 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
41,400
47,200
60,600
92,300
กรกฎาคม 2564
วันเดินทาง ผู้เดินทาง ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีระเบียง ห้องพักแบบห้องสวีท
11-18 กรกฎาคม 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
41,400
47,200
60,600
92,300
18-25 กรกฎาคม 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
41,400
47,200
60,600
92,300
25 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
40,200
46,200
56,100
76,000
สิงหาคม 2564
วันเดินทาง ผู้เดินทาง ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีระเบียง ห้องพักแบบห้องสวีท
8-15 สิงหาคม 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
34,400
39,800
48,800
66,400
15-22 สิงหาคม 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
27,700
33,100
43,400
62,600
22-29 สิงหาคม 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
26,100
30,900
38,900
56,800
กันยายน 2564
วันเดินทาง ผู้เดินทาง ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีระเบียง ห้องพักแบบห้องสวีท
5-12 กันยายน 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
26,400
30,200
40,400
54,800
12-19 กันยายน 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
24,500
30,200
38,900
57,100
19-26 กันยายน 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
25,400
30,900
38,900
56,800
ตุลาคม 2564
วันเดินทาง ผู้เดินทาง ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีหน้าต่าง ห้องพักแบบมีระเบียง ห้องพักแบบห้องสวีท
3-10 ตุลาคม 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
27,400
31,800
42,100
63,500
10-17 ตุลาคม 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
28,000
32,400
39,200
62,800
17-24 ตุลาคม 2564
ท่านที่ 1 และ ท่านที่ 2
24,500
30,200
40,400
57,100
หมายเหตุ
1. หากต้องการพักเดี่ยวหรือพักมากกว่า 2 ท่านในห้อง กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่
2. ราคานี้เป็นเพียงราคาเริ่มต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ ณ วันที่จัดทำลงในเว็บไซต์ ราคา ณ วันที่ท่านทำการจองอาจจะถูกลงหรือสูงขึ้น หากท่านสนใจแพ็คเกจนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
ราคานี้รวม
What’s included
stateroom
ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
gratuity onboard, taxes, fees & port expenses
ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ตลอดทริป) ค่าภาษีท่าเรือ และค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
dining
ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
recreation & entertainment
กิจกรรมสันทนาการและความบันเทิงส่วนใหญ่บนเรือสำราญ (ยกเว้นกิจกรรมบนเรือที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
ราคานี้ไม่รวม
What’s excluded
shore excursion
ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
personal expenses
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น
passport & visa fee
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อใช้ในการเข้าประเทศตามที่ระบุในแพ็คเกจล่องเรือ
air ticket
ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับต่างประเทศ (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
mini bus
ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน - ท่าเรือ - สนามบิน (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
withholding tax & credit card fee
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี) และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3% (กรณีชำระโดยการรูดบัตรเครดิต)
เงื่อนไขเกี่ยวกับแพ็คเกจล่องเรือ
terms & conditions
1. เมื่อท่านทำการจอง บริษัทฯ จะเรียกชำระเงินมัดจำเป็นเงิน 10,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องคู่) และ 20,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องเดี่ยว)
2. บริษัทฯ จะทำการเรียกชำระเงินทั้งหมดที่เหลือจากยอดวางเงินมัดจำ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 90 วัน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนของห้องว่างบนเรือสำราญ
หมายเหตุ : การชำระค่าบริการทัวร์อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ท่านทำการจอง ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
1. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน
– ยกเลิกก่อนเดินทางมากกว่า 90 วัน ชำระค่าบริการท่านละ 2,500 บาท
– ยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง 89-60 วัน หักชำระ 50% จากราคาโปรแกรมทั้งหมด
– ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 59-31 วัน หักชำระ 80% จากราคาโปรแกรมทั้งหมด
– ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ได้
– ในกรณีที่ลูกค้าทำการยกเลิกและได้รับเงินคืนจากทางบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายการบินหรือตั๋วเรือสำราญ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 60-90 วัน
– หลังจากการจอง ทางเรือมีกฎในการเปลี่ยนชื่อผู้ร่วมเดินทางได้แค่ห้องละ 1 ท่านเท่านั้น การเปลี่ยนชื่อผู้พักทั้ง 2 ท่านต่อห้อง ถือว่าเป็นการยกเลิก กรุณาแจ้งเปลี่ยนชื่อก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้
– หากท่านจองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง จำเป็นต้องคำนวณให้ท่านสามารถเดินทางถึงท่าเรือก่อนเรือออกเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เรือจะปิดเคาน์เตอร์สำหรับเช็คอินก่อนเวลาเรือออก 1 ชั่วโมง หากจองเที่ยวบินที่ใกล้เวลาออกเรือเกินไป อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถขึ้นเรือได้
– กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแพ็คเกจเรือสำราญ ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
– กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธไม่ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศดังที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
– บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมาย และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น
– ในกรณีท่านซื้อแพ็คเกจแบบ Full Package เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. อื่นๆ (แจ้งเพื่อทราบ)
– โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางกลับ
– กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ควรรีบดำเนินการทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯ อีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
– เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น
1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทางอื่นๆ
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแพ็คเกจล่องเรือ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
White Logo
เลขที่ใบอนุญาต : 11/07645
แบรนด์เรือสำราญ
เวลาเปิดทำการ
Holiday In The Cruise | Copyright 2020. All Rights Reserved.