3 Nights Songkran Festival from Laem Chabang Cruise
Social Share:
โปรแกรมล่องเรือสำราญ
Cruise Itinerary
Suan Lum Night Bazaar to Laem Chabang
Appointment time: 7:00 AM
• นัดหมาย ณ สวนลุมไนท์บาร์ซ่า รัชดาภิเษก บริเวณเทวาลัยสถาน (MRT ลาดพร้าว ทางออก 1)
• เดินทางสู่ ท่าเรือแหลมฉบัง (A1) โดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมบริการอาหารเช้าแบบ Snack Box (กรณีเดินทางไปท่าเรือเองอาจจะมีค่าใช้จ่ายการเพิ่มเติมในการเข้าท่าเรือ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
Bangkok (Laem Chabang), Thailand (Boarding)
Departure time: 5:00 PM
• เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Genting Dream
• ทำการซักซ้อมหนีไฟ Safety Drill ตามกฎมาตรฐานของเรือสำราญ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
• เรือสำราญ Genting Dream ออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล
ห้องอาหาร ชั้น ประเภท
The Lido
16
อาหารแบบ Buffet
Dream Dining Lower
7
อาหารแบบ A La Cart (อาหารตะวันตก)
Dream Dining Upper
8
อาหารแบบ A La Cart (อาหารจีน)
day at sea (Cruising)
เลือกพักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามอัธยาศัย กิจกรรมส่วนใหญ่บนเรือจะไม่มีค่าใช้จ่าย โดยกิจกรรมบนเรือจะมีตลอดวัน ทุกชั่วโมง ตามตารางของแต่ละวันสามารถเช็คได้จาก “Dream Daily” ที่จะมีแจกให้ในห้องพัก สำหรับกิจกรรมและบริการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องดิ่มแอลกอฮอล์, บริการเสริมสวย, ร้านอาหารพิเศษ, คาสิโน, อินเตอร์เน็ต, ช้อปปิ้ง, สปา, เลาจ์น, คลับ, มินิบาร์ในห้อง, บริการหรือกิจกรรมพิเศษ เช่น ซิการ์, บิงโก ฯลฯ
หมายเหตุ : ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ปาร์ตี้สุด Exclusive พบความสนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์บนเรือสำราญ กับงาน "Songkran Party on the Cruise" และพิเศษพบกับ "ป๊อป ปองกูล" ที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานกับเทศกาลแห่งความสุข ณ Zouk Beach Club
Singapore, Singapore (Disembark)
Arrival time: 2:00 PM
• เรือสำราญ Genting Dream จอดเทียบท่า ณ Singapore, Singapore
• เช็คเอ้าท์ลงจากเรือสำราญ Genting Dream
• หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง
• เที่ยวชม "Marina Bay Sands" ศูนย์การค้า สวนลอยฟ้า พร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ จุดชมวิวเมืองสิงคโปร์มุมสูงที่สวยที่สุด
• นำท่านถ่ายรูปคู่กับ "Merlion" สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
• อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
• รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Roland เมนู Chilli Crab
• ที่พัก Hotel Grand Central Orchard ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
Singapore (City Tour)
• เที่ยวชม "น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง" (Fountain of Wealth) ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง
• เดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ชม "วัดพระเขี้ยวแก้ว" (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า
• รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Boon Tong Kee (เมนูขึ้นชื่อ "ข้าวมันไก่")
• อิสระช้อปปิ้ง ณ IMM Outlet Mall เป็นห้างสรรพสินค้าที่รวบรวมร้าน Outlet แบรนด์ดังต่างๆ มากมาย
Changi Airport to Suvarnabhumi Airport
หมายเหตุ : 1. ท่านสามารถแวะชม The Jewel Changi (ถ้ามีเวลา) ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี (ใกล้กับ Termanal 1)
หมายเหตุ : 2. เดินทางด้วย Singapore Airlines : Departure Time: 6:35 PM Arrival time: 8:00 PM
หมายเหตุ : 3. เดินทางด้วย THAI Airways : Departure Time: 8:50 PM Arrival time: 10:10 PM
• เดินทางโดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ978 (บริการอาหารบนเครื่องบิน)
• เดินทางโดยสายการบิน THAI Airways เที่ยวบินที่ TG410 (บริการอาหารบนเครื่องบิน)
• เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ห้องพักบนเรือสำราญ
Staterooms
Inside
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
square_balcony_stateroom
Balcony
ห้องพักแบบมีระเบียง
ราคาแพ็คเกจล่องเรือ
Cruise fare
เมษายน 2563
วันเดินทาง ห้องพัก ท่านที่ 1 และ 2 ท่านที่ 3 และ 4 เด็กทารกไม่เกิน 2 ขวบ พักเดี่ยว
15-18 เมษายน 2563
ห้องไม่มีหน้าต่าง
25,900
22,900
7,900
29,900
ห้องมีระเบียง
28,900
25,900
9,900
33,900
หมายเหตุ
1. ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside) พักมากกว่า 2 ท่าน ท่านที่ 3 และ 4 จะเป็นเตียงแบบ Pullman Bed (เตียงดึงลงมาจากเพดานหรือข้างผนังห้อง)
2. เด็กทารก ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีเด็กทารกต้องการที่นั่ง ชำระเพิ่ม 2,900 บาท
3. ห้องสำหรับพัก 3-4 ท่าน มีจำนวนจำกัด กรุณาตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง
ราคานี้รวม
What’s included
stateroom
ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
Hotel
ห้องพัก 1 คืน ณ โรงแรม Hotel Grand Central Orchard หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
dining
ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
recreation & entertainment
กิจกรรมสันทนาการและความบันเทิงส่วนใหญ่บนเรือสำราญ (ยกเว้นกิจกรรมบนเรือที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
Mini Bus, Taxes, fees & port expenses
ค่ารถรับส่ง กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง ค่าภาษีท่าเรือ และค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
air ticket
ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปและกลับ Singapore - Bangkok ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ สายการบิน Singapore Airlines : SQ หรือสายการบิน THAI Airways : TG
City Tour & Tour Leader
ทัวร์ที่สิงคโปร์ (Singapore) ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว และหัวหน้าทัวร์คนไทยคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
Tips
ค่าทิปคนขับรถ ณ สิงคโปร์ (Singapore) และทิปไกด์ท้องถิ่น
ราคานี้ไม่รวม
What’s excluded
Gratuity Onboard
ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ลูกค้าชําระเองบนเรือ) 21 SGD ต่อท่านต่อคืน
shore excursion
ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (รายการทัวร์เสริมที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว)
personal expenses
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น
passport & visa fee
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อใช้ในการเข้าประเทศตามที่ระบุในแพ็คเกจล่องเรือ
mini bus
ค่ารถรับส่ง City Tour ณ สิงคโปร์ นอกเหนือจากรายการนำเที่ยว (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
withholding tax & credit card fee
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี) และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3% (กรณีชำระโดยการรูดบัตรเครดิต)
เงื่อนไขเกี่ยวกับแพ็คเกจล่องเรือ
terms & conditions
1. เมื่อท่านทำการจอง บริษัทฯ จะเรียกชำระเงินมัดจำเป็นเงิน 10,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องคู่) และ 20,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องเดี่ยว)
2. บริษัทฯ จะทำการเรียกชำระเงินทั้งหมดที่เหลือจากยอดวางเงินมัดจำ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 90 วัน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนของห้องว่างบนเรือสำราญ
หมายเหตุ : การชำระค่าบริการทัวร์อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ท่านทำการจอง ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
1. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน
– ยกเลิกก่อนเดินทางมากกว่า 90 วัน ชำระค่าบริการท่านละ 2,500 บาท
– ยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง 89-60 วัน หักชำระ 50% จากราคาโปรแกรมทั้งหมด
– ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 59-31 วัน หักชำระ 80% จากราคาโปรแกรมทั้งหมด
– ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ได้
– ในกรณีที่ลูกค้าทำการยกเลิกและได้รับเงินคืนจากทางบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายการบินหรือตั๋วเรือสำราญ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 60-90 วัน
– หลังจากการจอง ทางเรือมีกฎในการเปลี่ยนชื่อผู้ร่วมเดินทางได้แค่ห้องละ 1 ท่านเท่านั้น การเปลี่ยนชื่อผู้พักทั้ง 2 ท่านต่อห้อง ถือว่าเป็นการยกเลิก กรุณาแจ้งเปลี่ยนชื่อก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้
– หากท่านจองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง จำเป็นต้องคำนวณให้ท่านสามารถเดินทางถึงท่าเรือก่อนเรือออกเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เรือจะปิดเคาน์เตอร์สำหรับเช็คอินก่อนเวลาเรือออก 1 ชั่วโมง หากจองเที่ยวบินที่ใกล้เวลาออกเรือเกินไป อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถขึ้นเรือได้
– กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแพ็คเกจเรือสำราญ ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
– กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธไม่ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศดังที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
– บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมาย และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น
– ในกรณีท่านซื้อแพ็คเกจแบบ Full Package เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. อื่นๆ (แจ้งเพื่อทราบ)
– โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางกลับ
– กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ควรรีบดำเนินการทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯ อีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
– เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น
1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทางอื่นๆ
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแพ็คเกจล่องเรือ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
White Logo
เลขที่ใบอนุญาต : 11/07645
แบรนด์เรือสำราญ
เวลาเปิดทำการ
Holiday In The Cruise | Copyright 2020. All Rights Reserved.