3 Nights Kuala Lumpur from Singapore Cruise
Social Share:
โปรแกรมล่องเรือสำราญ
Cruise Itinerary
Suvarnabhumi Airport to Changi Airport
Appointment time: 6:30 AM
• นัดหมายพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเช็คอิน (Check in) และโหลดสัมภาระ
• เดินทางโดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ973 (บริการอาหารบนเครื่องบิน)
• เดินทางถึงสนามบิน Changi Airport ประเทศสิงคโปร์
• แวะชม "น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง" (Fountain of Wealth) ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง
• เดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ชม "วัดพระเขี้ยวแก้ว" (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า
Singapore, Singapore (Boarding)
Departure time: 9:00 PM
• เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Genting Dream
• ทำการซักซ้อมหนีไฟ Safety Drill ตามกฎมาตรฐานของเรือสำราญ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
• เรือสำราญ Genting Dream ออกเดินทางสู่ Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia
ห้องอาหาร ชั้น ประเภท
The Lido
16
อาหารแบบ Buffet
Dream Dining Lower
7
อาหารแบบ A La Cart (อาหารตะวันตก)
Dream Dining Upper
8
อาหารแบบ A La Cart (อาหารจีน)
Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia
Arrival time: 12:00 PM Departure time: 11:00 PM
• เรือสำราญ Genting Dream จอดเทียบท่า ณ Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia
• สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่ง (Shore Excursion) กับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ (กรุณากลับถึงเรือก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมงที่เรือออกเดินทาง)
• เรือสำราญ Genting Dream ออกเดินทางสู่ Singapore, Singapore
Singapore, Singapore (Disembark)
Arrival time: 12:00 PM
• เรือสำราญ Genting Dream จอดเทียบท่า ณ Singapore, Singapore
• เช็คเอ้าท์ลงจากเรือสำราญ Genting Dream
• หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง
• นำท่านถ่ายรูปคู่กับ "Merlion" สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
• เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ "Garden By The Bay"
• เที่ยวชม "Marina Bay Sands" ศูนย์การค้า สวนลอยฟ้า พร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ จุดชมวิวเมืองสิงคโปร์มุมสูงที่สวยที่สุด
• รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Boon Tong Kee (เมนูขึ้นชื่อ "ข้าวมันไก่")
• ที่พัก Fort Canning Lodge Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
Free Day At Singapore
หมายเหตุ : ไม่มีบริการรถ มีเฉพาะรถไปส่งสนามบิน
อิสระท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน เช่น ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studio ราคาท่านละ 85 SGD (รวมรถรับส่ง)
Changi Airport to Suvarnabhumi Airport
Departure Time: 6:35 PM Arrival time: 8:00 PM
• เดินทางโดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ978 (บริการอาหารบนเครื่องบิน)
• เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ห้องพักบนเรือสำราญ
Staterooms
Inside
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
Ocean View
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง
square_balcony_stateroom
Balcony
ห้องพักแบบมีระเบียง
ราคาแพ็คเกจล่องเรือ
Cruise fare
เมษายน 2563
วันเดินทาง ห้องพัก ท่านที่ 1 และ 2 ท่านที่ 3 และ 4 เด็กทารกไม่เกิน 2 ขวบ พักเดี่ยว
1-4 เมษายน 2563
ห้องไม่มีหน้าต่าง
20,900
20,900
9,900
23,900
ห้องมีหน้าต่าง
22,900
22,900
11,900
27,900
ห้องมีระเบียง
23,900
23,900
12,900
28,900
หมายเหตุ
1. ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside) พักมากกว่า 2 ท่าน ท่านที่ 3 และ 4 จะเป็นเตียงแบบ Pullman Bed (เตียงดึงลงมาจากเพดานหรือข้างผนังห้อง)
2. ห้องสำหรับพัก 3-4 ท่าน มีจำนวนจำกัด กรุณาตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง
ราคานี้รวม
What’s included
stateroom
ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
Hotel
ห้องพัก 1 คืน ณ โรงแรม Fort Canning Lodge Hotel หรือเทียบเท่า
dining
ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
recreation & entertainment
กิจกรรมสันทนาการและความบันเทิงส่วนใหญ่บนเรือสำราญ (ยกเว้นกิจกรรมบนเรือที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
Taxes, fees & port expenses
ค่าภาษีท่าเรือ และค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
air ticket
ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปและกลับ Bangkok - Singapore ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ สายการบิน Singapore Airlines : SQ
City Tour & Tour Leader
ทัวร์ที่สิงคโปร์ (Singapore) ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว และหัวหน้าทัวร์คนไทยคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
Tips
ค่าทิปคนขับรถ ณ สิงคโปร์ (Singapore) และทิปไกด์ท้องถิ่น
ราคานี้ไม่รวม
What’s excluded
Gratuity Onboard
ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ลูกค้าชําระเองบนเรือ) 21 SGD ต่อท่านต่อคืน
shore excursion
ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (รายการทัวร์เสริมที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว)
personal expenses
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น
passport & visa fee
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อใช้ในการเข้าประเทศตามที่ระบุในแพ็คเกจล่องเรือ
mini bus
ค่ารถรับส่ง City Tour ณ สิงคโปร์ในวันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
withholding tax & credit card fee
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี) และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3% (กรณีชำระโดยการรูดบัตรเครดิต)
เงื่อนไขเกี่ยวกับแพ็คเกจล่องเรือ
terms & conditions
1. เมื่อท่านทำการจอง บริษัทฯ จะเรียกชำระเงินมัดจำเป็นเงิน 10,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องคู่) และ 20,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องเดี่ยว)
2. บริษัทฯ จะทำการเรียกชำระเงินทั้งหมดที่เหลือจากยอดวางเงินมัดจำ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 90 วัน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนของห้องว่างบนเรือสำราญ
หมายเหตุ : การชำระค่าบริการทัวร์อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ท่านทำการจอง ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
1. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน
– ยกเลิกก่อนเดินทางมากกว่า 90 วัน ชำระค่าบริการท่านละ 2,500 บาท
– ยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง 89-60 วัน หักชำระ 50% จากราคาโปรแกรมทั้งหมด
– ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 59-31 วัน หักชำระ 80% จากราคาโปรแกรมทั้งหมด
– ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ได้
– ในกรณีที่ลูกค้าทำการยกเลิกและได้รับเงินคืนจากทางบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายการบินหรือตั๋วเรือสำราญ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 60-90 วัน
– หลังจากการจอง ทางเรือมีกฎในการเปลี่ยนชื่อผู้ร่วมเดินทางได้แค่ห้องละ 1 ท่านเท่านั้น การเปลี่ยนชื่อผู้พักทั้ง 2 ท่านต่อห้อง ถือว่าเป็นการยกเลิก กรุณาแจ้งเปลี่ยนชื่อก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้
– หากท่านจองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง จำเป็นต้องคำนวณให้ท่านสามารถเดินทางถึงท่าเรือก่อนเรือออกเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เรือจะปิดเคาน์เตอร์สำหรับเช็คอินก่อนเวลาเรือออก 1 ชั่วโมง หากจองเที่ยวบินที่ใกล้เวลาออกเรือเกินไป อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถขึ้นเรือได้
– กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแพ็คเกจเรือสำราญ ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
– กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธไม่ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศดังที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
– บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมาย และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น
– ในกรณีท่านซื้อแพ็คเกจแบบ Full Package เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. อื่นๆ (แจ้งเพื่อทราบ)
– โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางกลับ
– กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ควรรีบดำเนินการทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯ อีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
– เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น
1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทางอื่นๆ
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแพ็คเกจล่องเรือ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
White Logo
เลขที่ใบอนุญาต : 11/07645
แบรนด์เรือสำราญ
เวลาเปิดทำการ
Holiday In The Cruise | Copyright 2020. All Rights Reserved.