7 Nights Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral
Social Share:
โปรแกรมล่องเรือสำราญ
Cruise Itinerary
Port Canaveral, Florida (Boarding)
Departure time: 3:45 PM
• เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Disney Fantasy
• ทำการซักซ้อมหนีไฟ Safety Drill ตามกฎมาตรฐานของเรือสำราญ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
• เรือสำราญ Disney Fantasy ออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล
• ปาร์ตี้ Sailing Away Deck Party
day at sea (Cruising)
เลือกพักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามอัธยาศัย กิจกรรมส่วนใหญ่บนเรือจะไม่มีค่าใช้จ่าย โดยกิจกรรมบนเรือจะมีตลอดวัน ทุกชั่วโมง ตามตารางของแต่ละวันสามารถเช็คได้จากแอพพลิเคชัน “Disney Cruise Line Navigator App”
Tortola, British Virgin Islands
Arrival time: 7:30 AM Departure time: 5:45 PM
• เรือสำราญ Disney Fantasy จอดเทียบท่า ณ Tortola, British Virgin Islands
• สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่ง (Shore Excursion) กับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ (กรุณากลับถึงเรือก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมงที่เรือออกเดินทาง)
• เรือสำราญ Disney Fantasy ออกเดินทางสู่ St. Thomas, U.S. Virgin Islands
• ปาร์ตี้ Pirate Night
St. Thomas, U.S. Virgin Islands
Arrival time: 7:45 AM Departure time: 4:00 PM
• เรือสำราญ Disney Fantasy จอดเทียบท่า ณ St. Thomas, U.S. Virgin Islands
• สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่ง (Shore Excursion) กับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ (กรุณากลับถึงเรือก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมงที่เรือออกเดินทาง)
• เรือสำราญ Disney Fantasy ออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล
day at sea (Cruising)
เลือกพักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามอัธยาศัย กิจกรรมส่วนใหญ่บนเรือจะไม่มีค่าใช้จ่าย โดยกิจกรรมบนเรือจะมีตลอดวัน ทุกชั่วโมง ตามตารางของแต่ละวันสามารถเช็คได้จากแอพพลิเคชัน “Disney Cruise Line Navigator App”
Disney Castaway Cay
Arrival time: 9:30 AM Departure time: 4:45 PM
• เรือสำราญ Disney Fantasy จอดเทียบท่า ณ Disney Castaway Cay
• สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่ง (Shore Excursion) กับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ (กรุณากลับถึงเรือก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมงที่เรือออกเดินทาง)
• เรือสำราญ Disney Fantasy ออกเดินทางสู่ Port Canaveral, Florida
Port Canaveral, Florida (Disembark)
Arrival time: 7:30 AM
• เรือสำราญ Disney Fantasy จอดเทียบท่า ณ Port Canaveral, Florida
• เช็คเอ้าท์ลงจากเรือสำราญ Disney Fantasy
• เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ห้องพักบนเรือสำราญ
Staterooms
DCL-IS
Inside
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
DCL-OS
Ocean View
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง
DCL-BS
Verandah
ห้องพักแบบมีระเบียง
DCL - SS
Concierge
ห้องพักแบบห้องสวีท
ราคาแพ็คเกจล่องเรือ
Cruise fare
พฤษภาคม 2563
วันเดินทาง ห้องพัก ท่านที่ 1 ท่านที่ 2
16-23 พฤษภาคม 2563
ห้องไม่มีหน้าต่าง
64,500
64,500
ห้องมีหน้าต่าง
67,000
67,000
ห้องมีระเบียง
71,900
71,900
ห้องสวีท
161,300
161,300
วันเดินทาง ห้องพัก ท่านที่ 1 ท่านที่ 2
30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2563
ห้องไม่มีหน้าต่าง
83,600
83,600
ห้องมีหน้าต่าง
84,700
84,700
ห้องมีระเบียง
89,600
89,600
ห้องสวีท
193,100
193,100
มิถุนายน 2563
วันเดินทาง ห้องพัก ท่านที่ 1 ท่านที่ 2
13-20 มิถุนายน 2563
ห้องไม่มีหน้าต่าง
95,000
95,000
ห้องมีหน้าต่าง
97,500
97,500
ห้องมีระเบียง
106,000
106,000
ห้องสวีท
สอบถาม
สอบถาม
กรกฎาคม 2563
วันเดินทาง ห้องพัก ท่านที่ 1 ท่านที่ 2
11-18 กรกฎาคม 2563
ห้องไม่มีหน้าต่าง
89,900
89,900
ห้องมีหน้าต่าง
93,500
93,500
ห้องมีระเบียง
100,200
100,200
ห้องสวีท
214,400
214,400
วันเดินทาง ห้องพัก ท่านที่ 1 ท่านที่ 2
25 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563
ห้องไม่มีหน้าต่าง
86,300
86,300
ห้องมีหน้าต่าง
90,100
90,100
ห้องมีระเบียง
95,900
95,900
ห้องสวีท
200,500
200,500
สิงหาคม 2563
วันเดินทาง ห้องพัก ท่านที่ 1 ท่านที่ 2
8-15 สิงหาคม 2563
ห้องไม่มีหน้าต่าง
79,600
79,600
ห้องมีหน้าต่าง
86,100
86,100
ห้องมีระเบียง
90,800
90,800
ห้องสวีท
292,400
292,400
ธันวาคม 2563
วันเดินทาง ห้องพัก ท่านที่ 1 ท่านที่ 2
26 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564
ห้องไม่มีหน้าต่าง
129,900
129,900
ห้องมีหน้าต่าง
136,000
136,000
ห้องมีระเบียง
144,500
144,500
ห้องสวีท
453,600
453,600
มกราคม 2564
วันเดินทาง ห้องพัก ท่านที่ 1 ท่านที่ 2
9-16 มกราคม 2564
ห้องไม่มีหน้าต่าง
58,500
58,500
ห้องมีหน้าต่าง
60,100
60,100
ห้องมีระเบียง
65,700
65,700
ห้องสวีท
145,900
145,900
วันเดินทาง ห้องพัก ท่านที่ 1 ท่านที่ 2
23-30 มกราคม 2564
ห้องไม่มีหน้าต่าง
58,500
58,500
ห้องมีหน้าต่าง
60,300
60,300
ห้องมีระเบียง
65,700
65,700
ห้องสวีท
145,900
145,900
กุมภาพันธ์ 2564
วันเดินทาง ห้องพัก ท่านที่ 1 ท่านที่ 2
20-27 กุมภาพันธ์ 2564
ห้องไม่มีหน้าต่าง
63,400
63,400
ห้องมีหน้าต่าง
64,600
64,600
ห้องมีระเบียง
69,900
69,900
ห้องสวีท
156,000
156,000
มีนาคม 2564
วันเดินทาง ห้องพัก ท่านที่ 1 ท่านที่ 2
6-13 มีนาคม 2564
ห้องไม่มีหน้าต่าง
71,900
71,900
ห้องมีหน้าต่าง
74,400
74,400
ห้องมีระเบียง
78,200
78,200
ห้องสวีท
216,400
216,400
วันเดินทาง ห้องพัก ท่านที่ 1 ท่านที่ 2
20-27 มีนาคม 2564
ห้องไม่มีหน้าต่าง
80,900
80,900
ห้องมีหน้าต่าง
82,500
82,500
ห้องมีระเบียง
88,300
88,300
ห้องสวีท
238,800
238,800
เมษายน 2564
วันเดินทาง ห้องพัก ท่านที่ 1 ท่านที่ 2
3-10 เมษายน 2564
ห้องไม่มีหน้าต่าง
75,100
75,100
ห้องมีหน้าต่าง
78,700
78,700
ห้องมีระเบียง
89,700
89,700
ห้องสวีท
234,400
234,400
วันเดินทาง ห้องพัก ท่านที่ 1 ท่านที่ 2
17-24 เมษายน 2564
ห้องไม่มีหน้าต่าง
63,500
63,500
ห้องมีหน้าต่าง
65,900
65,900
ห้องมีระเบียง
72,400
72,400
ห้องสวีท
152,600
152,600
พฤษภาคม 2564
วันเดินทาง ห้องพัก ท่านที่ 1 ท่านที่ 2
1-8 พฤษภาคม 2564
ห้องไม่มีหน้าต่าง
62,300
62,300
ห้องมีหน้าต่าง
64,800
64,800
ห้องมีระเบียง
70,800
70,800
ห้องสวีท
148,100
148,100
วันเดินทาง ห้องพัก ท่านที่ 1 ท่านที่ 2
15-22 พฤษภาคม 2564
ห้องไม่มีหน้าต่าง
66,100
66,100
ห้องมีหน้าต่าง
68,600
68,600
ห้องมีระเบียง
74,600
74,600
ห้องสวีท
162,700
162,700
หมายเหตุ
1. หากต้องการพักเดี่ยวหรือพักมากกว่า 2 ท่านในห้อง กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่
2. ราคานี้เป็นเพียงราคาเริ่มต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ ณ วันที่จัดทำลงในเว็บไซต์ ราคา ณ วันที่ท่านทำการจองอาจจะถูกลงหรือสูงขึ้น หากท่านสนใจแพ็คเกจนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
ราคานี้รวม
What’s included
Spacious Staterooms
ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
Upscale, Casual, & 24-Hour In-Room Dining
ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารหรู อาหารบุฟเฟ่ต์ และของว่างริมสระน้ำ รวมถึงบริการรูมเซอร์วิสตลอด 24 ชั่วโมง
Live Shows & Deck Parties
ชมการแสดงสุดอลังการของละครเพลงบรอดเวย์ และเข้าร่วมงานปาร์ตี้บนดาดฟ้าของเรือ
Pools, Waterslides & Recreation
สระว่ายน้ำ สไลเดอร์บนเรือ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ (กิจกรรมบางประเภทอาจจะมีค่าบริการเพิ่มเติม)
Clubs for Kids, Tweens & Teens
คลับสำหรับเด็กและวัยรุ่น มีพนักงานของดิสนีย์คอยดูแลและให้คำปรึกษา
Nightclubs, Lounges & Live Music
ไนท์คลับและเลาจน์ พื้นที่สำหรับผู้ใหญ่ที่มีบาร์และผับหลากหลายประเภทเปิดให้บริการ (การสั่งเมนูเครื่องดื่มพิเศษอาจจะมีค่าบริการเพิ่มเติม)
Our Private Island (Disney Castaway Cay)
พักผ่อน ณ เกาะส่วนตัวของดิสนีย์พร้อมอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ (สำหรับเรือสำราญเส้นทางบาฮามาสและแคริบเบียน)
Taxes, fees & port expenses
ค่าภาษีท่าเรือและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
ราคานี้ไม่รวม
What’s excluded
gratuity onboard
ค่า Gratuity (Tips) พนักงานบนเรือ 13.5 USD/ท่าน/คืน (ลูกค้าชำระเองบนเรือ)
shore excursion
ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
personal expenses
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น
passport & visa fee
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อใช้ในการเข้าประเทศตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
air ticket
ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับต่างประเทศ (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
mini bus
ค่ารถรับส่งจาก สนามบินหรือดิสนีย์รีสอร์ท – ท่าเรือ – สนามบินหรือดิสนีย์รีสอร์ท รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามเมืองที่เรือจอดเทียบท่า (ทาง Disney Cruise Line มีให้บริการท่าน หากต้องการรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
withholding tax
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
credit card fee
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3% (กรณีชำระโดยการรูดบัตรเครดิต)
เงื่อนไขเกี่ยวกับแพ็คเกจล่องเรือ
terms & conditions
1. เมื่อท่านทำการจอง บริษัทฯ จะเรียกชำระเงินมัดจำเป็นเงิน 10,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องคู่) และ 20,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องเดี่ยว)
2. บริษัทฯ จะทำการเรียกชำระเงินทั้งหมดที่เหลือจากยอดวางเงินมัดจำ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 90 วัน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนของห้องว่างบนเรือสำราญ
หมายเหตุ : การชำระค่าบริการทัวร์อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ท่านทำการจอง ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
1. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน
– ยกเลิกก่อนเดินทางมากกว่า 90 วัน ชำระค่าบริการท่านละ 2,500 บาท
– ยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง 89-60 วัน หักชำระ 50% จากราคาโปรแกรมทั้งหมด
– ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 59-31 วัน หักชำระ 80% จากราคาโปรแกรมทั้งหมด
– ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ได้
– ในกรณีที่ลูกค้าทำการยกเลิกและได้รับเงินคืนจากทางบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายการบินหรือตั๋วเรือสำราญ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 60-90 วัน
– หลังจากการจอง ทางเรือมีกฎในการเปลี่ยนชื่อผู้ร่วมเดินทางได้แค่ห้องละ 1 ท่านเท่านั้น การเปลี่ยนชื่อผู้พักทั้ง 2 ท่านต่อห้อง ถือว่าเป็นการยกเลิก กรุณาแจ้งเปลี่ยนชื่อก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้
– หากท่านจองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง จำเป็นต้องคำนวณให้ท่านสามารถเดินทางถึงท่าเรือก่อนเรือออกเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เรือจะปิดเคาน์เตอร์สำหรับเช็คอินก่อนเวลาเรือออก 1 ชั่วโมง หากจองเที่ยวบินที่ใกล้เวลาออกเรือเกินไป อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถขึ้นเรือได้
– กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแพ็คเกจเรือสำราญ ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
– กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธไม่ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศดังที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
– บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมาย และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น
– ในกรณีท่านซื้อแพ็คเกจแบบ Full Package เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. อื่นๆ (แจ้งเพื่อทราบ)
– โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางกลับ
– กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ควรรีบดำเนินการทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯ อีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
– เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น
1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทางอื่นๆ
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแพ็คเกจล่องเรือ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
White Logo
เลขที่ใบอนุญาต : 11/07645
แบรนด์เรือสำราญ
เวลาเปิดทำการ
Holiday In The Cruise | Copyright 2020. All Rights Reserved.