2 Nights Hong Kong Cruise
Social Share:
โปรแกรมล่องเรือสำราญ
Cruise Itinerary
Hong Kong, China (Boarding)
Departure time: 9:00 PM / 9:30 PM
• เช็คอินขึ้นเรือสำราญ World Dream
• ทำการซักซ้อมหนีไฟ Safety Drill ตามกฎมาตรฐานของเรือสำราญ เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
• เรือสำราญ World Dream ออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล
ห้องอาหาร ชั้น ประเภท
The Lido
16
อาหารแบบ Buffet
Dream Dining Lower
7
อาหารแบบ A La Cart (อาหารตะวันตก)
Dream Dining Upper
8
อาหารแบบ A La Cart (อาหารจีน)
day at sea (Cruising)
เลือกพักผ่อนกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามอัธยาศัย กิจกรรมส่วนใหญ่บนเรือจะไม่มีค่าใช้จ่าย โดยกิจกรรมบนเรือจะมีตลอดวัน ทุกชั่วโมง ตามตารางของแต่ละวันสามารถเช็คได้จาก “Dream Daily” ที่จะมีแจกให้ในห้องพัก สำหรับกิจกรรมและบริการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องดิ่มแอลกอฮอล์, บริการเสริมสวย, ร้านอาหารพิเศษ, คาสิโน, อินเตอร์เน็ต, ช้อปปิ้ง, สปา, เลาจ์น, คลับ, มินิบาร์ในห้อง, บริการหรือกิจกรรมพิเศษ เช่น ซิการ์, บิงโก ฯลฯ
Hong Kong, China (Disembark)
Arrival time: 8:00 AM / 9:00 AM
• เรือสำราญ World Dream จอดเทียบท่า ณ Hong Kong, China
• เช็คเอ้าท์ลงจากเรือสำราญ World Dream
• เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ห้องพักบนเรือสำราญ
Staterooms
Inside
ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง
Ocean View
ห้องพักแบบมีหน้าต่าง
album17-wdr-bss-balcony-stateroom
Balcony
ห้องพักแบบมีระเบียง
square_palace-suite
Suite
ห้องพักแบบห้องสวีท
ราคาแพ็คเกจล่องเรือ
Cruise fare
เมษายน 2563
17-19 / 24-26
พฤษภาคม 2563
1-3 / 15-17 / 22-24 / 29-31
มิถุนายน 2563
5-7 / 12-14 / 19-21
กันยายน 2563
11-13 / 18-20 / 25-27
ตุลาคม 2563
16-18 / 23-25
พฤศจิกายน 2563
6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29
ธันวาคม 2563
4-6 / 11-13 / 18-20
ห้องพัก ท่านที่ 1 ท่านที่ 2
ห้องไม่มีหน้าต่าง
10,800
10,800
ห้องมีหน้าต่าง
13,500
13,500
ห้องมีระเบียง
15,700
15,700
ห้องสวีท
29,600
29,600
กรกฎาคม 2563
17-19 / 24-26 / 31-2
สิงหาคม 2563
7-9 / 14-16 / 21-23
ธันวาคม 2563
25-27
ห้องพัก ท่านที่ 1 ท่านที่ 2
ห้องไม่มีหน้าต่าง
13,000
13,000
ห้องมีหน้าต่าง
16,200
16,200
ห้องมีระเบียง
19,800
19,800
ห้องสวีท
29,600
29,600
หมายเหตุ
1. หากต้องการพักเดี่ยวหรือพักมากกว่า 2 ท่านในห้อง กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่
2. ราคานี้เป็นเพียงราคาเริ่มต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ ณ วันที่จัดทำลงในเว็บไซต์ ราคา ณ วันที่ท่านทำการจองอาจจะถูกลงหรือสูงขึ้น หากท่านสนใจแพ็คเกจนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
3. ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside) พักมากกว่า 2 ท่าน ท่านที่ 3 และ 4 จะเป็นเตียงแบบ Pullman Bed (เตียงดึงลงมาจากเพดานหรือข้างผนังห้อง)
4. ห้องสำหรับพัก 3-4 ท่าน มีจำนวนจำกัด กรุณาตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง
ราคานี้รวม
What’s included
stateroom
ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
Taxes, fees & port expenses
ค่าภาษีท่าเรือ และค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
dining
ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
recreation & entertainment
กิจกรรมสันทนาการและความบันเทิงส่วนใหญ่บนเรือสำราญ (ยกเว้นกิจกรรมบนเรือที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
ราคานี้ไม่รวม
What’s excluded
Gratuity Onboard
ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ลูกค้าชําระเองบนเรือ)
• ห้องพักแบบ Inside / Ocean View / Balcony 120 HKD ต่อท่านต่อคืน
• ห้องพักแบบ Suite 150 HKD ต่อท่านต่อคืน
shore excursion
ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
personal expenses
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น
passport & visa fee
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อใช้ในการเข้าประเทศตามที่ระบุในแพ็คเกจล่องเรือ
Air Ticket & mini bus
ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับต่างประเทศ และค่ารถรับส่งจาก สนามบิน - ท่าเรือ - สนามบิน (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินและบริการรถรับส่งเพิ่มเติม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)
withholding tax & credit card fee
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี) และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3% (กรณีชำระโดยการรูดบัตรเครดิต)
เงื่อนไขเกี่ยวกับแพ็คเกจล่องเรือ
terms & conditions
1. เมื่อท่านทำการจอง บริษัทฯ จะเรียกชำระเงินมัดจำเป็นเงิน 10,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องคู่) และ 20,000 บาท/ท่าน (กรณีพักห้องเดี่ยว)
2. บริษัทฯ จะทำการเรียกชำระเงินทั้งหมดที่เหลือจากยอดวางเงินมัดจำ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 90 วัน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนของห้องว่างบนเรือสำราญ
หมายเหตุ : การชำระค่าบริการทัวร์อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ท่านทำการจอง ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
1. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน
– ยกเลิกก่อนเดินทางมากกว่า 90 วัน ชำระค่าบริการท่านละ 2,500 บาท
– ยกเลิกก่อนเดินทางระหว่าง 89-60 วัน หักชำระ 50% จากราคาโปรแกรมทั้งหมด
– ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 59-31 วัน หักชำระ 80% จากราคาโปรแกรมทั้งหมด
– ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ได้
– ในกรณีที่ลูกค้าทำการยกเลิกและได้รับเงินคืนจากทางบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายการบินหรือตั๋วเรือสำราญ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 60-90 วัน
– หลังจากการจอง ทางเรือมีกฎในการเปลี่ยนชื่อผู้ร่วมเดินทางได้แค่ห้องละ 1 ท่านเท่านั้น การเปลี่ยนชื่อผู้พักทั้ง 2 ท่านต่อห้อง ถือว่าเป็นการยกเลิก กรุณาแจ้งเปลี่ยนชื่อก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้
– หากท่านจองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเอง จำเป็นต้องคำนวณให้ท่านสามารถเดินทางถึงท่าเรือก่อนเรือออกเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เรือจะปิดเคาน์เตอร์สำหรับเช็คอินก่อนเวลาเรือออก 1 ชั่วโมง หากจองเที่ยวบินที่ใกล้เวลาออกเรือเกินไป อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถขึ้นเรือได้
– กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่าน แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแพ็คเกจเรือสำราญ ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
– กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธไม่ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศดังที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
– บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมาย และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น
– ในกรณีท่านซื้อแพ็คเกจแบบ Full Package เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. อื่นๆ (แจ้งเพื่อทราบ)
– โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางกลับ
– กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ควรรีบดำเนินการทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯ อีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
– เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น
1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทางอื่นๆ
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแพ็คเกจล่องเรือ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
White Logo
เลขที่ใบอนุญาต : 11/07645
แบรนด์เรือสำราญ
เวลาเปิดทำการ
Holiday In The Cruise | Copyright 2020. All Rights Reserved.