10 วัน 9 คืน Vietnam and Philippines Cruise เริ่มต้นที่ 52,600 บาท (Code R51-20)

QUANTUM of the seas

China – Philippines – Vietnam – Singapore

When the sea call, How will you answer?

10 วัน 9 คืน Vietnam and Philippines Cruise เริ่มต้นที่ 52,600 บาท (Code R51-20)

HOLIDAY IN THE CRUISE และ ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL ขอนำท่านล่องเรือสำราญ QUANTUM Of The Seas เที่ยวชมประเทศฮ่องกง ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม และประเทศสิงคโปร์ ด้วยห้องพักที่สะดวกสบายและอาหารบริการทุกมื้อตลอดการเดินทางทั้ง 10 วัน

10 Days 9 Nights

Month (เดือน) Date (วัน)
กุมภาพันธ์ 2563
24-4

4 Countries

1) China 2) Philippines 3) Vietnam 4) Singapore

7 Ports

1) Hong Kong 2) Ilocos (Salomague) 3) Manila 4) Subic Bay 5) Nha Trang 6) Ho Chi Minh (Phu My) 7) Singapore

ITINERARY (โปรแกรมล่องเรือสำราญ)

Day 1 : Hong Kong, China

Depart : 5:00 pM

Day 2 : at sea

Day 3 : Ilocos (Salomague), Philippines

Arrive : 7:00 AM / Depart : 5:00 PM

Day 4 : Manila, Philippines

Arrive : 8:00 AM / Depart : 8:00 PM

Day 5 : Subic Bay, Philippines

Arrive : 7:00 AM / Depart : 6:00 PM

Day 6 : at sea

Day 7 : Nha Trang, Vietnam

Arrive : 7:00 AM / Depart : 5:00 PM

Day 8 : Ho Chi Minh (Phu My), Vietnam

Arrive : 7:00 AM / Depart : 7:00 PM

Day 9 : At Sea

Day 10 : Singapore, Singapore

disembark : 7:00 AM

Stateroom (ห้องพักบนเรือสำราญ)

1 ฿

Interior

(ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

52,600 บาท

1 ฿

Ocean View

(ห้องพักแบบมีหน้าต่าง)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

54,000 บาท

1 ฿

Balcony

(ห้องพักแบบมีระเบียง)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

57,600 บาท

1 ฿

Suite

(ห้องพักแบบห้องสวีท)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

81,900 บาท

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นเพียงราคาเริ่มต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ วันที่จัดทำลงในเว็บไซต์ ราคา วันที่ท่านทำการจองอาจจะถูกลงหรือสูงขึ้น หากท่านสนใจแพ็คเกจนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง

Include (อัตราค่าบริการนี้รวม)

Stateroom

ห้องพักบนเรือสำราญ 9 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)

Gratuity onboard

ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ตลอดทริป)

Food

ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

Entertainment

กิจกรรมและความบันเทิงส่วนใหญ่บนเรือสำราญ (ยกเว้นกิจกรรมบนเรือที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Port charge & Fuel Tax

ค่าภาษีท่าเรือและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

Exclude (อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม)

SHORE EXCURSION

ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด

Passport & VISA Fee

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

Personal Expenses 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น

Air Ticket

ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปและกลับ (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)

Mini Bus

ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)

Withholding Tax

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

Conditions (เงื่อนไขรายการนำเที่ยว)

1. ชำระเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก ภายใน 3 วันทำการ

2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนของห้องว่างบนเรือสำราญ

หมายเหตุ : การชำระค่าบริการทัวร์อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ท่านทำการจอง ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. การชำระค่าบริการ

1.1 กรุณาชำระเต็มจำนวน เนื่องจากราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจำนวนจำกัด

2. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน

2.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน ทั้งนี้ทางผู้โดยสารสามารถทำการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 30 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) กรณีเกิดเหตุต้องยกเลิกการเดินทางจริงๆ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 60 วันทำการ เท่านั้น!!

2.2 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

2.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธไม่ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศดังที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.4 บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมาย และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

2.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. อื่นๆ (แจ้งเพื่อทราบ)

3.1 โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

3.2 กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ควรรีบดำเนินการทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯ อีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.3 เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น

1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ

2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ

3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทางอื่นๆ

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Our Brands (แบรนด์เรือสำราญของเราสำหรับคุณ)

Contact (ช่องทางการติดต่อกับเรา)

  • +669 5442 4255 / +662 196 1850
  • holidayinthecruise
  • 338/212 Soi Lat Phrao 80 (Chanthima) Wangthonglang Wangthonglang Bangkok 10310
  • License No. 11/07645
Share this on :

ขึ้นเรือที่ : ฮ่องกง, จีน

ราคาเริ่มต้น 52,600 บาท

วันออกเดินทาง : 24 กุมภาพันธ์ 2020

ข้อมูลเพิ่มเติม