7 วัน 6 คืน Getaway Cruise from Nuremberg เริ่มต้นที่ 89,888 บาท (Code CR2-18)

HOLIDAY IN THE CRUISE ในนาม Crystal Cruises ขอนำท่านล่องเรือสำราญ กับ Crystal Ravel ชมความงามของประเทศเยอรมันและประเทศออสเตรีย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดหรืออย่างเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ ด้วยห้องพักที่สะดวกสบายและบริการอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทางทั้ง 7 วัน 

1) Nuremberg, Germany  2) Regensburg, Germany  3) Passau, Germany  4) Linz, Austria  5) Melk, Austria  6) Krems, Austria  7) Vienna, Austriaค่าใช้จ่ายเริ่มต้น* (ต่อ 1 ท่าน)

ประเภทห้องพัก

ท่านที่ 1-2

Petite Suite with Panoramic Balcony-Window

89,888 บาท

1. ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)

2. อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

3. ภาษีท่าเรือ

4. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

5. ค่าทิปพนักงานบนเรือ

6. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด 2 รายการเท่านั้น (Shore Excursion)

7. รถรับส่งจาก สนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (เฉพาะวันที่ขึ้นเรือและลงเรือ หลังจากจบทริปการเดินทางเท่านั้น)

1. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ

2. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI

3. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

5. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – เยอรมัน และ ออสเตรีย – กรุงเทพฯ (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

ขึ้นเรือที่ นูเรมเบิร์ก, เยอรมัน

เริ่มต้นที่ 89,888 บาท

วันออกเดินทาง
16 พฤศจิกายน 2018

สอบถามเพิ่มเติม
+6621961850-2, +66813575780

ข้อมูลเพิ่มเติม