6 วัน 5 คืน Sakura Lover With World Dream เริ่มต้นที่ 24,475 บาท (Discount 20-25%) (Code D4-18)

HOLIDAY IN THE CRUISE ในนาม Dream Cruise ขอนำท่านล่องเรือสำราญ กับ World Dream ชมความงามของประเทศญี่ปุ่นและเกาะฮ่องกง เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดหรืออย่างเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ ด้วยห้องพักที่สะดวกสบายและบริการอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทางทั้ง 6 วัน 

1. เดือนกันยายน : 2-7 / 9-14

2. เดือนตุลาคม : 7-12 / 14-19 / 21-26 / 28-2 พฤศจิกายน

3. เดือนพฤศจิกายน : 4-9 / 25-30

1) Hong Kong, Hong Kong  2) Okinawa (Naha), Japan  3) Miyakoshima, Japanค่าใช้จ่ายเริ่มต้น* (ต่อ 1 ท่าน)

ประเภทห้องพัก

ท่านที่ 1-2

(ลดราคา 20%)

(ลดราคา 25%)

ท่านที่ 3-4

(ลดราคา 20%)

(ลดราคา 25%)

เด็ก

(ลดราคา 20%)

(ลดราคา 25%)

Inside

30,500 บาท

25,680 บาท

24,475 บาท

18,450 บาท

16,040 บาท

15,438 บาท

12,425 บาท

11,220 บาท

10,919 บาท

Ocean View

35,300 บาท

29,520 บาท

28,075 บาท

20,850 บาท

17,960 บาท

17,238 บาท

13,625 บาท

12,180 บาท

11,819 บาท

Balcony

38,700 บาท

32,240 บาท

30,625 บาท

22,550 บาท

19,320 บาท

18,513 บาท

14,475 บาท

12,860 บาท

12,457 บาท

Deluxe Balcony

41,500 บาท

34,480 บาท

32,725 บาท

23,950 บาท

20,440 บาท

19,563 บาท

15,175 บาท

13,420 บาท

12,982 บาท

Suite

53,600 บาท

30,000 บาท

18,200 บาท

Deluxe Suite 

60,800 บาท

33,600 บาท

20,000 บาท

Penthouse

85,800 บาท

46,100 บาท

26,250 บาท

Villa

146,000 บาท

76,200 บาท

41,300 บาท

หมายเหตุ :

1. ราคาเด็ก สําหรับพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านเท่านั้น

2. ตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการจอง

3. ราคาลด 25% กรณีจองล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง

1. ค่าห้องพักบนเรือสำราญ 5 คืน (ตามประเภทห้องพักที่ท่านชำระเงิน)

2. ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

3. กิจกรรมและความบันเทิงส่วนใหญ่บนเรือสำราญ (ยกเว้นกิจกรรมบนเรือที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

4. ค่าภาษีท่าเรือ

5. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

1. ค่าทิป HKD 120 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป (ลูกค้าชำระเองบนเรือ)

2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

3. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น

5. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไทย – ฮ่องกง – ไทย (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)

6. ค่ารถรับส่งจาก สนามบินฮ่องกง – ท่าเรือ – สนามบินฮ่องกง (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)

7. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

ขึ้นเรือที่ ฮ่องกง, จีน

เริ่มต้นที่ 24,475 บาท

วันออกเดินทาง
25 พฤศจิกายน 2018

สอบถามเพิ่มเติม
+6621961850-2, +66813575780

ข้อมูลเพิ่มเติม