5 วัน 4 คืน Songkran Cruise With Costa Venezia เริ่มต้นที่ 25,900 บาท (Full Package) (Code FC1-19)

HOLIDAY IN THE CRUISE ในนาม Cruise One ขอนำท่านล่องเรือสำราญ กับ Costa Venezia ชมความงามของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดหรืออย่างเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ ด้วยห้องพักที่สะดวกสบายและบริการอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทางทั้ง 5 วัน 

1) Singapore, Singapore  2) Laem Chabang, Thailandค่าใช้จ่ายเริ่มต้น* (ต่อ 1 ท่าน)

ประเภทของห้องพัก

ผู้ใหญ่ ท่านที่ 1-2

ผู้ใหญ่ ท่านที่ 3-4

เด็กต่ำกว่า 13 ปี

พักเดี่ยว

Inside Classic

25,900 บาท

21,900 บาท

16,900 บาท

32,800 บาท

Ocean View Classic

32,900 บาท

21,900 บาท

16,900 บาท

42,800 บาท

Balcony Classic

37,900 บาท

21,900 บาท

16,900 บาท

51,800 บาท

หมายเหตุ

1. ฟรี!! Credit Onboard 100 USD/ห้อง (Ocean View/Balcony)

2. สำหรับราคาห้องพักแบบ Mini Suite, Suite, Grand Suite โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

1. ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)

2. ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

3. กิจกรรมและความบันเทิงส่วนใหญ่บนเรือสำราญ (ยกเว้นกิจกรรมบนเรือที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

4. ค่าภาษีท่าเรือ

5. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

6. ตั๋วเครื่องบินขาไป สายการบิน Air asia (FD) สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ (ชั้นประหยัด)

7. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

8. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา  วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

9. รถรับส่งจาก ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ

10. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก

11. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

12. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ 14.5 USD ต่อคืน ต่อท่าน / เด็ก ท่านละ 7.25 USD ต่อคืน ต่อท่าน (ลูกค้าชำระเองบนเรือ)

2. ค่าทิปคนขับรถและไกด์สิงค์โปร์ ท่านละ 300 บาท

3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

4. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น

6. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

ขึ้นเรือที่ Marina bay cruise centre, สิงคโปร์

เริ่มต้นที่ 25,900 บาท

วันออกเดินทาง
13 เมษายน 2019

สอบถามเพิ่มเติม
+6621961850-2, +66813575780

ข้อมูลเพิ่มเติม