5 วัน 4 คืน Special Offer With Costa Fortuna เริ่มต้นที่ 17,900 บาท (Code C9-18)

HOLIDAY IN THE CRUISE ในนาม Cruise One ขอนำท่านล่องเรือสำราญ กับ Costa Fortuna ชมความงามของประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดหรืออย่างเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ ด้วยห้องพักที่สะดวกสบายและบริการอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทางทั้ง 5 วัน 

1) Singapore, Singapore  2) Klang, Malaysia  3) Phuket, Thailandค่าใช้จ่ายเริ่มต้น* (ต่อ 1 ท่าน)

Inside

17,900 บาท

หมายเหตุ : ราคาห้องพักแบบอื่นๆ โปรดสอบถาม

พิเศษ : ฟรี!! อัพเกรดห้องพัก / เครื่องดื่ม 10 แก้วต่อห้อง / ทิปพนักงานบนเรือ

1. ค่าห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามประเภทห้องพักที่ท่านชำระเงิน)

2. ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

3. กิจกรรมและความบันเทิงส่วนใหญ่บนเรือสำราญ (ยกเว้นกิจกรรมบนเรือที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

4. ค่าภาษีท่าเรือ

5. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 13.5 USD ต่อคืน ต่อท่าน (ลูกค้าชำระเองบนเรือ)

2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

3. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น

5. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไทย – สิงคโปร์ – ไทย (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)

6. ค่ารถรับส่งจาก สนามบินสิงคโปร์ – ท่าเรือ – สนามบินสิงคโปร์ (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)

7. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

ขึ้นเรือที่ Marina bay cruise centre, สิงคโปร์

ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

วันออกเดินทาง
14 พฤศจิกายน 2018

สอบถามเพิ่มเติม
+6621961850-2,+66813575780

ข้อมูลเพิ่มเติม