4 วัน 3 คืน Singapore to Kuala Lumpur Cruise (Full Package) เริ่มต้นที่ 21,900 บาท (Code FD1-19)

HOLIDAY IN THE CRUISE และ Dream Cruises ขอนำท่านล่องเรือสำราญ กับ Genting Dream ชมความงามของ 2 ประเทศ (สิงคโปร์และมาเลเซีย) เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดหรืออย่างเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ ด้วยห้องพักที่สะดวกสบายและบริการอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทางทั้ง 4 วัน 

1) Singapore, Singapore  2) Kuala Lumpur, Malaysia ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น* (ต่อ 1 ท่าน)

Inside

21,900 บาท

Balcony

25,900 บาท

1. ค่าห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามประเภทห้องพักที่ท่านชำระเงิน)

2. ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

3. กิจกรรมและความบันเทิงส่วนใหญ่บนเรือสำราญ (ยกเว้นกิจกรรมบนเรือที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

4. ค่าภาษีท่าเรือ

5. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

6. โรงแรมที่สิงคโปร์ 1 คืน (คืนวันที่ 3)

7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (BKK-SIN-BKK) สายการบิน Singapore Airlines ชั้น Economy โดยรวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม และนำ้หนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม

8. ทัวร์ที่มาเลเซียและสิงคโปร์ (ตามรายการที่ระบุ)

9. ค่าทิปไกด์และคนขับรถที่มาเลเซียและสิงคโปร์

10. ประกันการเดินทางแบบอุบัติเหตุ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

11. มื้ออาหารตามรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

12. ไกด์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ SGD 21 ต่อคนต่อคืน สําหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สําหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป (ลูกค้าชำระเองบนเรือ)

2. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น

4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าน้ำหนักเกินจากที่กำหนด หรือใหญ่เกินกว่ามาตรฐาน

5. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

ขึ้นเรือที่ Marina bay cruise centre, สิงคโปร์

เริ่มต้นที่ 21,900 บาท

วันออกเดินทาง
13 กุมภาพันธ์ 2019

สอบถามเพิ่มเติม
+6621961850-2, +66813575780

ข้อมูลเพิ่มเติม