4 วัน 3 คืน Singapore to Kuala Lumpur Cruise เริ่มต้นที่ 21,900 บาท (Code FD1-19)

Genting Dream

Singapore – Malaysia

When the sea call, How will you answer?

4 วัน 3 คืน Singapore to Kuala Lumpur Cruise (Full Package) เริ่มต้นที่ 21,900 บาท (Code FD1-19)

HOLIDAY IN THE CRUISE และ Dream Cruises ขอนำท่านล่องเรือสำราญ กับ Genting Dream ชมความงามของ 2 ประเทศ (สิงคโปร์และมาเลเซีย) เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดหรืออยากเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ ด้วยห้องพักที่สะดวกสบายและบริการอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทางทั้ง 4 วัน

4 Days 3 Nights

13-16 February 2019

2 Countries

1) Singapore 2) Malaysia

2 Ports

1) Singapore 2) Kuala Lumpur

ITINERARY (โปรแกรมล่องเรือสำราญ)

Day 1 : Singapore

Depart : 9:00 PM

– เวลา 9:00 น.

คณะพร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines : SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง


 

– เวลา 12:15 น.

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines : SQ) เที่ยวบินที่ SQ975


 

– เวลา 15:45 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานซางงี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่ว โมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร


 

– เวลา 17:00 น.

เดินทางถึง ท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเรือ ทำการติด Tags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือสำราญ ทุกท่านจะผ่าน จุดสแกนสัมภาระ จากนั้นลูกค้านำตั๋วเรือเช็คอินและรับ Cruise Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นขึ้นสู่เรือสำราญ


 

– เวลา 21:00 น.

เรือล่องออกจาก ท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทาน อาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหารบุฟเฟต์นานาชาติได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆ ทั่วทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการ รวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย)

ห้องอาหารบนเรือสำราญแนะนำ

1.

ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 16 ท้ายเรือสำราญ

2.

ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-In open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และชั้น 8 ของเรือสำราญ

day 2 : Kuala Lumpur, Malaysia

Arrive : 12:00 PM / Depart : 11:00 PM

– เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ Genting Dream

ห้องอาหารบนเรือสำราญแนะนำ

1.

ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 16 ท้ายเรือสำราญ

2.

ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-In open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และชั้น 8 ของเรือสำราญ


 

– เวลา 12:00 น.

เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือพอร์ตคลัง ประเทศมาเลเซีย 

นำท่านชม Merdeka Square บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของเสาธงที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งเป็นธงชาติประจำชาติมาเลเซียที่ได้รับการชักขึ้นสู่ยอดเสา เมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 ครั้นเมื่อได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ

ส่วนฝั่งตรงข้ามกับจัตุรัสฯ เป็น อาคารสุลต่านอับดุล ซาหมัด ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียไปแล้ว อาคารแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบมูริสอินเดียผสมผสานกับศิลปะแบบอาหรับ ความสูงของยอดโดมมีขนาดเท่ากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาที่ตั้งตระหง่านอวดความสวยงามของตัวตึก และในเวลากลางคืนจะมีการติดไฟระยิบระยับเต็มไปหมด ยิ่งเพิ่มความสวยงามให้กับอาคารแห่งนี้

สถานีรถไฟ KL ซึ่งจัดว่าเป็นสถานีรถไฟที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งตระหง่านอยู่บนถนนฮาชามัดดิน (Jalan Hashamuddin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1911 ภายนอกสถานีสร้างแบบมูริส มีลักษณะเป็นหอสูงคล้ายมัสยิด แต่ภายในสร้างและตกแต่งเหมือนสถานีรถไฟวิกตอเรีย

Chocolate Showroom ช้อปปิ้งแหล่งรวม Chocolate ที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์

Petronas Istana Palace (Twin Tower) ถ่ายรูปและเดินช้อปปิ้ง ตึกแฝดเปโตรนาสเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก สร้างโดยบริษัทปิโตรเลียม เนชั่นแนล เบอร์ฮาด (Petroliam Nasional Berhad) หรือเรียกสั้นๆ ว่า ปิโตรนาส (Petronas) เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายนํ้ามันของมาเลเซีย เราสามารถยืนชมความงามของตึกได้ภายนอก โดยยืนอยู่ฟากที่นํ้าพุกำลังเริงระบำและสามารถเข้าไปในตึก เพื่อชมทิวทัศน์ของกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur – KL) จากสกายบริดจ์ (Sky Bridge) ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชั้นที่ 41 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


 

– เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็น 

เมื่อได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านกลับสู่ท่าเรือพอร์ตคลัง ประเทศมาเลเซีย


 

– เวลา 22:00 น.

เรือจะมีแท็กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้อง เพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวัน ให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)  หากท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก

เรือจะมีใบแจ้งสถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่าน เพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน


 

– เวลา 23:00 น.

เรือล่องออกจาก ท่าเรือพอร์ตคลัง ประเทศมาเลเซีย

Day 3 : Singapore (City Tour)

disembark : 12:00 PM

– เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ Genting Dream

ห้องอาหารบนเรือสำราญแนะนำ

1.

ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 16 ท้ายเรือสำราญ

2.

ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-In open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และชั้น 8 ของเรือสำราญ


 

– เวลา 12:00 น.

เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือ จะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่าน ณ ท่าเรือ

**กรุณาตรวจสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางไปสักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม และเที่ยวชม น้ำพุแห่งโชคลาภ ต่อด้วยเที่ยวชม Garden By The Bay (ไม่รวมตั๋วเข้า Super Tree 7 SGD และ 2 โดม 20 SGD)


 

– เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร

หลังอาหารเย็น นำท่านเข้าพักที่ โรงแรม Grand Central 4 ดาว หรือเทียบเท่า (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Day 4 : Singapore (City Tour)

Arrive Thailand : 8:10 PM

– เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


 

นำท่านเที่ยวชม Merlion รูปปั้นกึ่งสิงโตกึ่งปลาที่เป็นสัญลักษณ์นี้ ตั้งอยู่ริมแม่นํ้าสิงคโปร์ ณ เมอร์ไลออน พาร์ค (Merlion Park) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ร้าน Duty Free ต่อด้วย วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดจีนในศาสนาพุทธที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง โดยตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์แห่งนี้ ตั้งชื่อตามพระบรมสารีริกธาตุ พระเขี้ยวแก้วอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะ


 

– กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร


 

นำท่านเที่ยวชม China Town เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชาวจีน ย่านไชน่าทาวน์ที่มีความเป็นมาเก่าแก่ของสิงคโปร์นั้น มีการผสมผสานระหว่างความเก่าและใหม่ได้อย่างลงตัว โดยมีร้านค้าเก่าแก่และตลาดหลายแห่ง รวมไปถึงร้านขายของแปลกๆ และร้านกาแฟสวยๆ

ต่อด้วยอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนน Orchard สวรรค์ของนักช้อปทุกคน ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเอเชีย และมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นยอดนิยม ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง และผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์อื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชางงี


 

– เวลาประมาณ 15:00 น.

นำท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร์ 


 

– เวลา 18:45 น.

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines : SQ) เที่ยวบินที่ SQ978


 

– เวลา 20:10 น.

นำท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

Stateroom (ห้องพักบนเรือสำราญ)

1 ฿

Interior

(ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

21,900 บาท

1 ฿

Balcony

(ห้องพักแบบมีระเบียง)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

25,900 บาท

Include (อัตราค่าบริการนี้รวม)

Stateroom Onboard

ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)

Hotel

ห้องพัก ณ โรงแรม Grand Central หรือในระดับเทียบเท่า 1 คืน

Food Onboard

ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

Food & Baverage

ค่าอาหารทุกมื้ออาหาร (ตามที่กำหนดในรายการทัวร์)

Entertainment Onboard

กิจกรรมและความบันเทิงส่วนใหญ่บนเรือสำราญ (ยกเว้นกิจกรรมบนเรือที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Port charge & Fuel Tax

ค่าภาษีท่าเรือและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

Air Ticket

ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปและกลับ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ

Mini Bus

รถรับส่งไปกลับ สนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน

City Tour

ทัวร์ที่มาเลเซียและสิงคโปร์ตามที่ระบุ

Tour Leader

หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวก

Tips

ทิปไกด์และคนขับรถที่มาเลเซียและสิงคโปร์

Travel Insurance

ประกันการเดินทางแบบอุบัติเหตุ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Exclude (อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม)

Gratuity onboard

ค่าทิปพนักงานบนเรือ SGD 21 ต่อท่านต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อท่านต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป

Passport & VISA Fee

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

Personal Expenses 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น

Withholding Tax

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

Conditions (เงื่อนไขรายการนำเที่ยว)

1. ชำระเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก ภายใน 3 วันทำการ

2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนของห้องว่างบนเรือสำราญ

หมายเหตุ : การชำระค่าบริการทัวร์อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ท่านทำการจอง ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. การชำระค่าบริการ

1.1 กรุณาชำระเต็มจำนวน เนื่องจากราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจำนวนจำกัด

2. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน

2.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน ทั้งนี้ทางผู้โดยสารสามารถทำการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 30 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) กรณีเกิดเหตุต้องยกเลิกการเดินทางจริงๆ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 60 วันทำการ เท่านั้น!!

2.2 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

2.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธไม่ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศดังที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.4 บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมาย และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

2.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. อื่นๆ (แจ้งเพื่อทราบ)

3.1 โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

3.2 กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ควรรีบดำเนินการทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯ อีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.3 เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น

1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ

2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ

3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทางอื่นๆ

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Our Brands (แบรนด์เรือสำราญของเราสำหรับคุณ)

Contact (ช่องทางการติดต่อกับเรา)

  • +662 196 1850
  • holidayinthecruise
  • 600/4 B-Square Rama 9 - Mengjai Wangthonglang Bangkok 10310
  • License No. 11/07645
Share this on :

ขึ้นเรือที่ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์, สิงคโปร์

เริ่มต้นที่ 21,900 บาท

วันออกเดินทาง
13 กุมภาพันธ์ 2019

สอบถามเพิ่มเติม
+6621961850-2, +66813575780

ข้อมูลเพิ่มเติม
error: Content is protected !!