3 วัน 2 คืน Hong Kong With World Dream เริ่มต้นที่ 9,000 บาท (ลดพิเศษ 25%) (Code D10-18)

HOLIDAY IN THE CRUISE ในนาม Dream Cruise ขอนำท่านล่องเรือสำราญ กับ World Dream ชมความงามของประเทศฮ่องกง เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดหรืออย่างเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ ด้วยห้องพักที่สะดวกสบายและบริการอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทางทั้ง 3 วัน 

1. เดือนกันยายน : 7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30

2. เดือนตุลาคม : 5-7 / 12-14

3. เดือนพฤศจิกายน : 2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25

1) Hong Kong, Hong Kongค่าใช้จ่ายเริ่มต้น* (ต่อ 1 ท่าน)

ประเภทของห้องพัก

ราคาท่านที่ 1-2

ราคาท่านที่ 3-4

ราคาเด็กต่ำกว่า 2 ปี

Inside

9,000 บาท

5,400 บาท

3,600 บาท

Ocean View

10,800 บาท

6,300 บาท

4,050 บาท

Balcony

12,600 บาท

7,200 บาท

4,500 บาท

Balcony Deluxe

14,100 บาท

7,900 บาท

4,875 บาท

1. ค่าห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามประเภทห้องพักที่ท่านชำระเงิน)

2. ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

3. กิจกรรมและความบันเทิงส่วนใหญ่บนเรือสำราญ (ยกเว้นกิจกรรมบนเรือที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

4. ค่าภาษีท่าเรือ

5. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

1. ค่าทิป HKD 120 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป (ลูกค้าชำระเองบนเรือ)

2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

3. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น

5. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไทย – ฮ่องกง – ไทย (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)

6. ค่ารถรับส่งจาก สนามบินฮ่องกง – ท่าเรือ – สนามบินฮ่องกง (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)

7. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

ขึ้นเรือที่ ฮ่องกง, จีน

เริ่มต้นที่ 9,000 บาท

วันออกเดินทาง
16 พฤศจิกายน 2018

สอบถามเพิ่มเติม
+6621961850-2, +66813575780

ข้อมูลเพิ่มเติม